Tag: digitalisering

01
Apr

Hearing den 1 april om digitaliseringens bidrag till tillväxt

2010 berättade Anna-Karin Hatt om Sveriges målsättning, Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika samhälle. Det har nu gått fyra år och vad har hänt sedan dess?

En Digital Agenda initierades och utmynnande bland annat i Digitaliseringskommissionen som har till uppgift att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Deras uppdrag är att försöka hitta vägen dit och arbetet genomförs tillsammans med olika aktörer för en ökad digitalisering. Digital Intelligence är en av dessa signatärer.

Idag engagerade vi oss i hearingen om digitaliserings bidrag till tillväxt som arrangerades av Tillväxtanalys.

Kort om;
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Deras övergripande mål är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag i hela landet.

Diskussion för dagen: ”Digitaliseringen i företagen”.

Hearingen fokuserade på att besvara fyra frågeställningar som Regeringskansliet ställt till Tillväxtanalys i 2014 års regleringsbrev.

  • Hur har företagens ”spelplan” förändrats i och med digitaliseringen?
  • På vilket sätt har digitaliseringen påverkat förutsättningarna för företagande?
  • Hur agerar företagen utifrån dessa nya förutsättningar?
  • Vad är det som möjliggör för företagen att följa med i digitaliseringen?

Till dessa frågeställningar presenterades ett kortfattat underlag utifrån omfattande forskningslitteratur som beskriver hur digitaliseringen påverkar förutsättningarna för företagande.

Det var ett trettiotal representanter från myndigheter, högskolor och näringsliv. En fantastisk digitalt kompetent grupp med mångfald i sitt perspektiv på digitalisering och tillväxt.

Eftermiddagen avslutades med en genomgång av fyra grupparbeten utifrån ovan frågeställningar.

Sammanfattningsvis finns det enighet om att det är en stor utmaningen att få svenska företag att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

 

Digital Intelligence bidrag till denna diskussionen är; vägen till att öka sin konkurrenskraft  handlar inte om det digitala/IT utan om vad det digitala kan bidra med för affärsvärden.

Tillväxtanalys tog tillvara på allas bidrag och kommer att sammanställa eftermiddagens hearing. När den landar i vår inbox, förmedlar vi det vidare i en uppföljande artikel.

Tycker du att detta arbete är viktigt?

Vill du också engagera dig? Hör gärna av dig till oss.

 

 

 

 

 

 

 

17
Feb

Digital Intelligence, signatär för den digitala agendan

Digital Intelligence Scandinavia tar nästa kliv i sitt engagemang och har valt att skriva under avsiktsförklaringen för att bidra och påverka digitaliseringsarbetet som regeringen initierar genom strategin ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”.

Det är inte bara staten eller offentlig sektor som har ansvaret för att Sverige fullt ut ska kunna tillvarata de möjligheter som digitaliseringen medför. En viktig ledstjärna för arbetet är samverkan. Uppdraget är stort och ju fler vi är som delar utmaningen desto enklare blir det, berättar Marie Andervin, VD Digital Intelligence Scandinavia AB.

Det är många som behöver höja sin digitala kompetens, inte minst kring att utveckla nya affärer som bidrar till nytta för slutanvändarna. De digitala möjligheterna får ett allt större utrymme i verksamheterna och för att bli lyckosam krävs att företag höjer sin digitala mognad och därmed stärker sin konkurrenskraft.

Vår uppgift är att utbilda marknaden och arbetet fokuserar på att nå tre målsättningar;